Liftinstituut heeft de informatie en content op deze site met de uiterste zorg samengesteld. Toch kan deze informatie of content onvolledig zijn en/of onjuistheden bevatten. Liftinstituut sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content. 

Teksten overnemen? Vraag toestemming

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze site, zoals teksten, afbeeldingen en illustraties, komen toe aan Liftinstituut. Overname hiervan is niet toegestaan. Daarvoor is toestemming van Liftinstituut vereist (per e-mail: info@liftinstituut.nl).